بگزاری کلاس های فوق برنامه. اطلاعات بیشتر در اخبار دانشجویی و فرهنگیبرگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو - تربیت بدنی- واحد فرهنگیهفته کتاب و کتابخوانی گرامی بادبرگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی (توضیحات در قسمت اخبار دانشجویی و فرهنگی)بازدید دانشجویان از کتابخانه عمومی احمد نژاد رامسر- واحد فرهنگیبرگزاری کارگاه تحکیم خانوادهبرگزاری مسابقه فوتسال بین دانشجویان-آذر 94
  • بگزاری کلاس های فوق برنامه. اطلاعات بیشتر در اخبار دانشجویی و فرهنگی
  • برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو - تربیت بدنی- واحد فرهنگی
  • هفته کتاب و کتابخوانی گرامی باد
  • برگزاری مسابقه کتاب و کتابخوانی (توضیحات در قسمت اخبار دانشجویی و فرهنگی)
  • بازدید دانشجویان از کتابخانه عمومی احمد نژاد رامسر- واحد فرهنگی
  • برگزاری کارگاه تحکیم خانواده
  • برگزاری مسابقه فوتسال بین دانشجویان-آذر 94

اخبار آموزشیاخبار دانشجویی و فرهنگی

اخبار پژوهشی

آلبوم تصاوير